Personal tools
Log in

Navigation

Filipino

Other Languages

Impormasyon Tungkol sa Imigrasyon at Bisa (Visa) para sa mga Biktima ng Karahasang Sekswal at Karahasan mula sa Ibang Tao (Interpersonal Violence)

 

Pinapayuhan ang mga dayuhang mag-aaral at iskolar na may tanong tungkol sa kanilang estadong pang-imigrasyon (immigration status) at bisa na humingi ng tulong sa Abugadong pang-Imigrasyon (immigration lawyer). Habang makatutulong ang kasulatang ito upang ipaliwanag ang ilang bahagi ng batas, hindi ito pamalit sa payong legal.

Biktima ako ng pananakit, makaaapekto ba ang estadong pang-imigrasyon ko sa paghingi ng tulong sa loob ng kampus?

Hindi. Ayon sa batas, ang mga mag-aaral at kawani na biktima o nakaligtas mula sa karahasang sekswal o karahasan mula sa ibang tao ay may parehong karapatan sa ilalim ng Titulo IX ng 1972 Education Amendments (Title IX) at ng Violence Against Women Act (VAWA), anuman ang kanilang estado sa imigrasyon at bisa.

ang impormasyon tungkol sa serbisyong medikal at pagpapayo sa kampus, pati na rin tungkol sa iba pang mga tulong na maaaring mahingi. Matatagpuan sa

http://www.sunyrockland.edu/about/title-ix/options-for-confidentially-disclosing-sexual-violence

ang impormasyon tungkol sa proseso na nauukol sa mga pagkilos at pag-uugali ng mga mag-aaral. Matatagpuan sa

http://www.sunyrockland.edu/about/college-policies/student-services-policies/student-code-of-conduct

Hindi ka paghihigantihan ng Kolehiyong ito at hindi nito babaguhin ang pakikitungo sa iyo dahil sa iyong pagsusumbong ng isang krimen.

Maaari ba akong magsampa ng kasong kriminal bilang bilang dayo, may legal na dokumentong hawak man o wala?

Oo. Matatagpuan sa Annual Security Report

http://www.sunyrockland.edu/campus-life/public-safety/annual-safety-and-security-report

ang impormasyon tungkol sa kahulugan ng mga krimen na sexual assault, domestic violence, dating violence, at stalking sa iyong tinitirhan o tinitigilang estado. Maaaring idulog ang mga mas partikular na tanong tungkol sa paghahabla sa

Bill Murphy, Director of Public Safety
Eugene Levy Fieldhouse, Room 5205
845-574-4362
http://www.sunyrockland.edu/campus-life/public-safety
wmurphy@sunyrockland.edu

Mayroon bang partikular na bisa at estadong pang-imigrasyon para sa mga biktima ng krimen?

Oo. Para sa mga biktima ng sexual assault, domestic violence, dating violence, at stalking, may mga mapagpipiliang bisa, kasama na ang mga bisang U at T. Para sa mga detalye, sumangguni sa isang Abugadong pang-Imigrasyon.

U VisaT Visa
Para sa mga biktima ng malalang mental o pisikal na pang-aabuso dulot ng ilang mga kriminal na gawain, kabilang ang mga pang-aabusong sekswal, domestic violence, panggagahasa, pananakit, o iba pang kaugnay na mga krimen.

-Ang biktima/aplikante ay dapat biktima ng nakatukoy na kriminal na gawain at maaaring makatutulong sa imbestigasyon at/o pag-uusig ng nasabing kriminal na aktibidad.

-Karaniwang hanggang apat na taon ang bisa

-Para sa karagdagang impormasyon, sumangguni sa isang Abugadong pang-Imigrasyon, at tingnan ang:

https://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
Para sa mga biktima ng human trafficking

-Kailangang sumunod sa mga makatwirang kahilingan mula sa mga alagad ng batas upang makipagtulungan sa imbestigasyon o pag-uusig ng mga gawain ng trafficking (maliban kung hindi makatutulong dahil sa pisikal o sikolohikal na trauma), at dapat maipapakitang ang biktima/aplikante ay makararanas ng matinding paghihirap kung siya ay paalisin mula sa Estados Unidos.

- Karaniwang hanggang apat na taon ang bisa

- Para sa karagdagang impormasyon, sumangguni sa isang Abugadong pang-Imigrasyon, at tingnan ang:


https://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status

 

Mayroon bang tanggapan sa loob ng kampus na maaaring magbigay sa akin ng karagdagang impormasyon?

Corry Spring, Coordinator of International Students
Technology Center, Room 8130
845-574-4527
http://www.sunyrockland.edu/admissions/international-students
cspring2@sunyrockland.edu

Ang International Student and Scholar Services Office ay maaaring magbigay ng makatutulong na impormasyon tungkol sa estadong pang-imigrasyon. Tandaan na para sa mga katanungan tungkol sa pagpapalit ng uri o klase ng bisa, o para mga legal na opsyon lampas sa karaniwang F-1 at J-1 na bisa para sa mag-aaral, o employer-sponsored na pantrabahong bisa, sumangguni sa isang Abugadong pang-Imigrasyon.

Mga Opsyon para sa Bisa
Mga mag-aaral na nasa estadong F-1 at J-1 Mga manggagawang nasa estadong H-1B, O-1, E-3, o TN:
 • Maaaring humingi ng pahintulot na kumuha ng mas kaunting klase dahil sa medikal na kondisyon (na sertipikado ng isang lisensiyadong doktor, doktor ng osteopathy, o lisensiyadong clinical psychologist)
 • Mga opsyon para sa pagtigil sa iyong programa ng pag-aaral, at mga resulta nito.
 • Impormasyon tungkol sa pagbalik sa programa ng pag-aaral sa hinaharap na petsa, kung tumigil ang mag-aaral sa kanyang programa.
 • Mga opsyon para sa mga asawang kasama ng mag-aaral, at ang mga epekto sa kanila.
 • Pangkalahatang impormasyon para sa pagpapalit ng klase ng bisa.
 • Pangkalahatang impormasyon tungkol sa bisang U at T
 • Pagtagubilin sa isang kwalipikadong abugado.
 • Opsyon para sa pansamantalang pagliban sa trabaho, at mga resulta o epekto nito sa iyong estadong pang-imigrasyon.
 • Mga opsyon para sa mga asawang kasama ng mag-aaral, at ang mga epekto sa kanila.
 • Pangkalahatang impormasyon para sa pagpapalit ng klase ng bisa.
 • Pagtagubilin sa isang kwalipikadong Abugadong pang-Imigrasyon.

Mga aplikante para maging permanenteng residente ng Estados Unidos (hindi pa naaprubahan ang green card):

 • Epekto sa iyong nakabinbing employer-sponsored na aplikasyon para maging permanenteng residente dulot ng pag-alis sa iyong trabaho
 • Pagtagubilin sa isang kwalipikadong abugado.

 

Ano ang Abugadong pang-Imigrasyon at ano ang kanilang ginagawa?

Ang mga Abugadong pang-Imigrasyon ay lisensiyadong abugado na eksperto sa larangan ng batas ng imigrasyon. Naninilbihan sila bilang tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng kliyente, at maaaring kumatawan sa mga ito sa mga kagawaran ng imigrasyon, kasama na ang pagharap sa hukumang pang-imigrasyon at ang paghain ng mga aplikasyon para sa benepisyong pang-imigrasyon. Maaaring magbigay ng pangkalahatang payo at magtalakay ng mga opsyon sa imigrasyon ang abugado. Tulad ng lahat ng abugado, saklaw ng mga alituntining propesyonal at legal ang mga Abugadong pang-Imigrasyon, at pinananatili nilang lihim ang mga tinatalakay ng kliyente.

Saan ako maaaring makahanap ng isang Abugadong pang-Imigrasyon sa aking lugar?

Ang US Citizenship and Immigration Services (USCIS), isang tanggapan ng Department of Homeland Security (DHS), ay may dalawang website na makakatulong sa mga indibidwal na humanap ng libre o murang representasyong legal:

 

Ang Board of Immigration Appeals (BIA) ay nag-aabot ng listahan ng mga abugado sa bawat estado na nagbibigay ng libre o murang serbisyong pang-imigrasyon.

 

Ang American Immigration Lawyers Association (AILA) ay nagbibigay ng isang online na serbisyo upang tulungan ang mga mag-aaral o iskolar na makahanap ng Abugadong pang-Imigrasyon.

 

Nagbibigay din ang American Bar Association ng impormasyon sa paghahanap ng mga legal na serbisyo sa bawat estado.

Translations are the copyright of the State University of New York and are used with permission.

SUNY SAVR Campus, Local, & NYS Title IX, Advocate, Medical, & Confidential Resources