Personal tools
Log in

Navigation

Bosnian

Other Languages

Informacije o viyama i imigraciji za žrtve seksualnog i interpersonalnog nasilja

 

Savjetujemo strane studenate i stipendiste koji imaju pitanja o svom imigracijskom i viza statusu da potraže pravnu pomoć advokata specijaliste za pitanja imigracije i viza. Ovaj dokument služi za pojašnjenje dređenih aspekata zakona, ali nije zamjena za pravni savjet.

Bio sam žrtva napada, da li me moj imigracijski status ograničava da pristupim resursima na kampusu?

Ne.  Prema zakonu studenati i fakultetsko osoblje koji su žrtve seksualnog ili interpersonalnog nasilja imaju ista prava pod zakonom "Amandmani na zakon o edukaciji iz 1972. godine, Član IX" ("Title IX of the 1972 Education Amendments") i Zakona o zabrani nasilja nad ženama (Violence Against Women Act - VAWA), bez obzira na imigracijski i viza status.

Informacije o zdravstenim uslugama, psihološkom savjetovanju i dostupnom smještaju na kampusu mogu se naći na

http://www.sunyrockland.edu/about/title-ix/options-for-confidentially-disclosing-sexual-violence

Informacije o procesu ponašanja studenata mogu se naći na

http://www.sunyrockland.edu/about/college-policies/student-services-policies/student-code-of-conduct

Fakultet neće zauzeti negativan stav ili vas tretirati drugačije u slučaju da ste podnijeli krivičnu prijavu.

Mogu li podnijeti krivičnu prijavu i kao dokumentovani i nedokumentovani imigrant?

Da. Informacije o definiciji seksualnog napada, nasilja u porodici, partnerskog nasilja odnosno nasilja u romantičnim vezama i uhođenju svake pojedinačne države se mogu pronaći u Godišnjem izvještaju o sigurnosti (Annual Security Report)

http://www.sunyrockland.edu/campus-life/public-safety/annual-safety-and-security-report

Specifična pitanja koja se odnose na podnošenje prijave se mogu nasloviti na

Bill Murphy, Director of Public Safety
Eugene Levy Fieldhouse, Room 5205
845-574-4362
http://www.sunyrockland.edu/campus-life/public-safety
wmurphy@sunyrockland.edu

Da li postoji poseban imigracijski i viza status za žrtve zločina?

Da. Za žrtve seksualnog napada, nasilja u porodici, partnerskog nasilja odnosno nasilja u romantičnim vezama i uhođenja postoje vizne alternative, ukljućujući U i T vize. Za više informacija potrebno je savjetovanje sa advokatom za pitanja imigracije i viza.

U vizeT viza
Za žrtve dugotrajnog ili značajnog fizičkog ili psihičkog zlostavljanja koji je rezultat određenih kriminalnih aktivnosti, uključujući seksualno zlostavljanje, nasilje u porodici, silovanje, napad, ili druge, slične zločine.

-Žrtva/Podnosioc zahtjeva mora biti žrtva dotične kriminalne aktivnosti i biti spreman sarađivati u istrazi i/ili krivičnom gonjenju te kriminalne aktivnosti.

-Najčešće vrijedi četiri godine

-Za više informacija obratite se advokatu za pitanja imigracije i viza i pogledajte sljedeći link:

https://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
Za žrtve trgovine ljudima

- Mora pristati na razumne zahtjeve za saradnju u istrazi ili krivičnom gonjenju aktivnosti trgovine ljudima od strane lica koja provode zakon (osim ukoliko je žrtva nesposobna za saradnju usljed fizičke i psihičke traume), i mora biti u mogućnosti dokazati da će žrtva/podnosioc prijave pretpjeti teške okolnosti ukoliko napusti Sjedinjene Američke Države (SAD).

- Najčešće vrijedi četiri godine

-Za više informacija obratite se advokatu za pitanja imigracije i viza i pogledajte sljedeći link:

https://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status

 

Da li postoji ured na kampusu koja mi može pružiti dodatne informacije?

Corry Spring, Coordinator of International Students
Technology Center, Room 8130
845-574-4527
http://www.sunyrockland.edu/admissions/international-students
cspring2@sunyrockland.edu

Ured za strane studente i stipendiste (The International Student and Scholar Services Office) može pužiti korisne informacije u vezi imigracijskog statusa. Napominjemo da za pitanja o promjeni viznog statusa ili za pravne alternative koje potpadaju van standardnih F-1 i J-1 studentskih viza ili viza pod pokroviteljstvom poslodavca se treba posavjetovati sa advokatom za pitanja imigracije i viza.

Viza opcije
F-1 i J-1 status studenata H-1B, O-1, E-3, ili TN zaposlenih
 • Mogućnost za odobrenje umanjenog nastavnog programa zbog zdravstvenog stanja potvrđenog od registrovanog doktora, doktora osteopatologa ili registrovanog kliničkog psihologa
 • Mogućnosti za/posljedice napuštanja akademskog programa
 • Informacije o budućem uključenju na akademski program ukoliko sudent odluči da napusti program.
 • Mogućnosti i ograničenja za partnere u pratnji studenta
 • Opće informacije o promjeni viznog statusa.
 • Opće informacije o U i T vizama (preporuka za advokata za pitanja imigracije i viza).
 • Upućivanje na kvalifikovanog advokata
 • Mogućnosti za radni dopust i posljedice na imigracioni status
 • Mogućnosti i ograničenja za partnere u pratnji studenta
 • Opće informacije o promjeni viznog statusa. Preporuka za advokata za pitanja imigracije i viza.
 • Opće informacije o U i T vizama (preporuka za advokata za pitanja imigracije i viza).
 • Upućivanje na kvalifikovanog advokata za pitanja imigracije i viza
Neriješen stalni boravak u SAD (zelena karta jos nije odobrena)
 • Posljedice napuštanja radnog odnosa za vrijeme neriješenog statusa aplikacije za stalni boravak u SAD podnešene pod pokroviteljstvom poslodavca.
 • Upućivanje na kvalifikovanog advokata

 

Šta je advokat za pitanja imigracije i viza i šta oni rade?

Advokati za pitanja imigracije i viza su registrovani advokati koji su stručnjaci za pitanja zakona o imigraciji. Oni rade kao zastupnici  svog klijenta i mogu ih zastupati ispred agencija za imigraciju, i to na imigracionom sudu kao i kod popunjavanja aplikacija za imigrantske beneficije. Advokat može pružiti opći savjet kao i razmotriti opcije za imigraciju. Kao i svi drugi advokati i advokati za pitanja imigracije i viza su vezani profesionalnim etičkim i zakonskim principima i tretiraju razgovore sa klijentima na povjerljiv način.

Gdje mogu pronaći lokalnog advokata za pitanja imigracije i viza?

i. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), a bureau of the Department of Homeland Security (DHS) pruža dvije lokacije za pomoć osobama da pronađu besplatnu ili jeftinu pravnu pomoć.

 

ii. The Board of Immigration Appeals (BIA) provides a listing of attorneys by state who provide immigration services either for free or for little cost.

 

iii. The American Immigration Lawyers Association (AILA) pružaju online uslugu pod nazivom "Immigration Lawyer Referral Service" koja može pomoći studentu ili stipendisti da pronđe advokata za pitanja imigracije i viza.

 

iv. American Bar Association takođe pruža usluge za pronalazak pravne pomoći po državama u kojima adokati posluju.

Translations are the copyright of the State University of New York and are used with permission.

SUNY SAVR Campus, Local, & NYS Title IX, Advocate, Medical, & Confidential Resources